Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Lov for NBIF

1 Formål

Norges Bedriftsidrettsforbund skal fremme en aktiv livsstil og trivsel gjennom holdningsskapende arbeid og tilbud om aktiviteter, tjenester, produkter og kompetanseutvikling.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

Norges Bedriftsidrettsforbund (også kalt NBIF eller forbundet) er en sammenslutning av alle bedriftsidrettslag (heretter kalt lag) som organiserer bedriftsidretten og som er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF).
Lagene er organisert i bedriftsidrettskretser (heretter kalt kretser). En krets kan ikke frigjøre seg fra NBIF.
NBIF er medlem av NIF og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser. Forbundet er også medlem av European Federation for Company Sports.
Reglene i NIFs lov kapittel gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov. Opptak av nye idretter i særforbundet samt endringer i særforbundets navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på det første ordinære Idrettstinget.

NBIF samarbeider med andre særforbund og bedriftsidrettsorganisasjoner i andre land.

§ 3 Oppgaver og myndighet

NBIF skal utvikle aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. NBIF er den høyeste faglige myndighet for bedriftsidretten i Norge.[1] Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter forbundets virksomhet med følgende unntak:

a)      Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere særforbund/idrettsgrener.

b)      Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere særforbund/idrettsgrener.

c)      Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for selv å iverksette ytterligere kontrollrutiner.

d)      Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NBIF.

§ 4 Medlemskap

I NBIF kan tas opp som medlemmer bedriftsidrettslag ved bedrifter, firmaer, etater, yrkesgrupper, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger hvis idrett og friluftsliv drives etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer og konkurranseregler for bedriftsidretten. Søknad om medlemskap sendes vedkommende bedriftsidrettskrets som innstiller om opptak til idrettskretsen. Idrettskretsen behandler søknaden og foretar opptak. Idrettskretsen sender melding til bedriftsidrettskretsen om vedtak.[2] Utmelding skjer på samme måte.
Bedriftsidrettslagene registreres som medlemmer i NIF. NBIFs medlemmer plikter å overholde NIFs lover og bestemmelser, og forbundet skal vedta særskilt lovnorm som foreskriver at lagsmedlemmer plikter å underkaste seg NIFs lover og bestemmelser og påse at disse blir fulgt. Forbundstinget skal vedta retningslinjer for hvem som kan bli medlem i bedriftsidrettslag i henhold til denne regel. Slike retningslinjer skal fremgå av § 3 Lovnorm for bedriftsidrettslag.

§ 5 Kontingent

Forbundstinget fastsetter kontingenter og avgifter fra lag til NBIF. I tillegg kommer kontingent til bedriftsidrettskretsen. Denne bestemmes av den enkelte krets.[3] Kontingenten til forbundet fastsatt av forbundstinget innkreves av kretsen sammen med kretskontingenten. 

Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Likeledes kan skyldig kontingent kan også medføre at laget og dets medlemmer ikke kan delta i aktiviteter i regi av organisasjonsledd i NBIF.[1] Jfr. NIFs lov § 6-2, som skisserer hva som menes med faglig myndighet, og med opplisting av hva som ikke

  kommer inn under myndighetsområdet.

[2] Jfr NIFs lov § 9-2

[3] Kontingent til krets fastsettes av kretsting. Se for øvrig Lovnorm bedriftsidrettskretser.

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO